Podmienky prepravy

Balíky a iný tovar musí pri preprave zodpovedať zákonom a pravidlám prepravy a dovozu krajín Európskej Únie.

1. Základné ustanovenia
Írsko-expres (ďalej ako “Prepravca”) si vyhradzuje právo realizovať vyzdvihnutie, prepravu alebo doručenie tovaru prostredníctvom zmluvnej spolupráce medzi ňou a treťou osobou. Odosielateľ – právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú prepravca zabezpečuje prepravu tovaru z miesta odoslania na miesto doručenia. Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa označenia na zásielke, takto určená. Zástupca dopravcu – zamestnanec spoločnosti írsko-expres alebo tretia osoba, poverená spoločnosťou írsko-expres na vyzdvihnutie alebo doručenie tovaru v prípade potreby. Zásielka – prepravovaný tovar. Prepravný list – dokument, špecifikujúci prepravovaný tovar.

2. Objednávka 
Objednávka na prepravu sa realizuje vyplnením on-line objednávky na www.irsko-expres.sk Objednávka sa považuje za záväznú po jej potvrdení prostredníctvom e-mailu alebo telefonického dohovoru.

3. Štandardná zásielka
Štandardnou zásielkou sa rozumie napríklad “krabica, prepravný box, kufor alebo cestovná taška” s maximálnymi rozmermi 60 x 45 x 30 cm. V prípade ak sú rozmery väčšie ako uvádzajú prepravné podmienky, treba kontaktovať prepravcu telefonicky alebo e-mailom.

4. Čas prepravy
Čas prepravy bude zákazníkovi určený v potvrdzujúcom e-maily a telefonicky minimálne 3 dni pred vyzdvihnutím a bude dodaný do 7 dní od vyzdvihnutia.

5. Označenie a príprava zásielky na prepravu.
Zásielka musí byť zabezpečená obalom zodpovedajúcim jej rozmerom, hmotnosti a povahe. Zásielka zabezpečená nevhodným spôsobom bude z prepravy vylúčená, alebo za jej prípadné poškodenie je zodpovedný odosielateľ, nie dopravca. Obal zásielky musí byť taký, aby nebolo možné preniknúť k zásielke bez zanechania viditeľných stôp poškodenia na obale. Na obale musí byť čitateľným spôsobom vyznačená adresa odosielateľa a príjemcu. Ak si zásielka vyžaduje starostlivé zaobchádzanie, má odosielateľ povinnosť označiť obal potrebnými symbolmi. Prepravca má právo odmietnuť prevziať zásielku kdekoľvek a kedykoľvek, ak to uzná za vhodné.

6. Prevzatie zásielky
Prevzatie zásielky bude uskutočnené na mieste odoslania, uvedeného v on-line objednávke, ak nebude dohodnuté inak. Pri prevzatí zásielky zástupca prepravcu odovzdá odosielateľovi kópiu prepravného listu. Odosielateľ a zástupca prepravcu svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov na prepravnom liste. Pri prevzatí tovaru bude odosielateľ informovaný o najneskoršom termíne doručenia zásielky. Zástupca dopravcu má právo vyžiadať si od odosielateľa preukaz totožnosti.

7. Doručenie zásielky
Prepravca sa zaväzuje telefonicky kontaktovať príjemcu minimálne 1 deň pred doručením zásielky, ak disponuje telefonickým kontaktom na príjemcu. Zástupca prepravcu odovzdá zásielku osobne na adresu určenia alebo, ak nie je dohodnuté inak. Príjemca svojím podpisom na prepravnom liste potvrdzuje čas a dátum prevzatia zásielky, ako aj správnosť údajov o množstve a povahe zásielky uvedených v prepravnom liste. Zástupca prepravcu má právo vyžiadať si od príjemcu preukaz totožnosti. V prípade, že príjemca tovaru nebude na adrese v čase doručenia dostihnuteľný, príjemca odmietne tovar prijať, alebo adresa uvedená na zásielke bude neexistujúca, pokúsi sa dopravca kontaktovať s odosielateľom a  informovať ho o tejto skutočnosti a dohodnúť s ním ďalšie kroky. Pokiaľ nebude možné telefonicky sa spojiť s odosielateľom, bude zásielka doručená na miesto odosielateľa s poplatkom určeným prepravcom. Prepravca je o tejto skutočnosti povinný informovať odosielateľa písomnou formou (e-mail). Ak odosielateľ neposkytne prepravcovi žiadne ďalšie inštrukcie do 30 dní od písomného upozornenia, prepadá zásielka v prospech prepravcu. V prípade vrátenia alebo zdržania zásielky chybou odosielateľa, odosielateľ súhlasí s uhradením nákladov, súvisiacich s vrátením, zdržaním alebo skladovaním zásielky aj v prípade zadržania zásielky prepravcom, ak je jej hodnota nižšia ako uvedené náklady prepravcu.

8. Vylúčenie z prepravy
Prepravca si vyhradzuje právo na kontrolu všetkých zásielok. Z prepravy budú vylúčené zásielky tejto povahy: – zásielky ohrozujúce ľudský život alebo zdravie, ako napr. výbušniny, zbrane, omamné a psychotropné látky, alkohol, tabak, horľaviny s nízkym bodom vzplanutia, jedy, rádioaktívne látky, plyny a kvapaliny v tlakových nádobách, – zásielky mimoriadne vysokej hodnoty, napr. drahé kamene a kovy, umelecké predmety, bankovky, mince, zásielky ľahko poškoditeľné aj za predpokladu starostlivého zaobchádzania. V prípade nevhodného obalu je možné zásielku prevziať, ale za prípadné poškodenie zásielky je zodpovedný odosielateľ. Táto skutočnosť bude zapísaná v prepravnom liste (objednávka). – Zásielky, ktorých vlastníctvo a držba je podľa vnútroštátnych predpisov zakázaná.

9. Úhrada prepravného
Výška prepravného je určená prepravcom pri potvrdení objednávky. Cena vypočítaná na stránke www.irsko-expres.sk má informatívny charakter. Zástupca prepravcu je povinný skontrolovať hmotnosť zásielky alebo rozmery pri jej prevzatí. Prepravné uhrádza odosielateľ v hotovosti pri prevzatí zásielky pracovníkom spoločnosti írsko-expres, ak nie je dohodnuté inak.

10. Zodpovednosť odosielateľa
Odosielateľ čestne prehlasuje, že obsah zásielky je zhodný s obsahom deklarovaný v objednávke a že nie je v rozpore so žiadnou časťou bodu 8. týchto prepravných podmienok. Za obsah zásielky je vždy zodpovedný odosielateľ, nikdy nie dopravca. Odosielateľ sa zaväzuje niesť prípadné následky a uhradiť prepravcovi všetky výdavky súvisiace s vrátením zásielky odosielateľovi ako aj akékoľvek iné výdavky prepravcu súvisiace so skutočnosťou, že sa v ktorejkoľvek fáze prepravy zistí, že obsah alebo povaha zásielky nesúhlasí s obsahom deklarovaný odosielateľom v objednávke.

11. Zodpovednosť prepravcu
Prepravca je zodpovedný za zásielku od momentu vyzdvihnutia po do dobu doručenia, pričom za moment vyzdvihnutia a prijatia zásielky sa považujú údaje v objednávke. Prepravca je povinný doručiť zásielku na miesto doručenia najneskôr do 7 dní od dátumu a času vyzdvihnutia uvedeného v objednávke. Prepravca nebude niesť následky za to, že zásielka nebude doručená včas na miesto určenia ak je príčinou omeškania doručenia nepredvídateľná udalosť, resp. udalosť nespôsobená prepravcom (živelná pohroma, dopravná nehoda, vojna a pod.). Prepravca sa zaväzuje uhradiť škody spôsobené neodbornou manipuláciou počas prepravy. V žiadnom prípade však nezodpovedá za škody na zásielke spôsobené použitím nevhodného alebo nedostatočného obalu.

12. Reklamácie
V prípade reklamácie (strata, poškodenie zásielky) je odosielateľ povinný túto udalosť písomne oznámiť prepravcovi najneskôr do 7 dní od doručenia zásielky.

13. Záverečné ustanovenia
Vzťahy medzi prepravcom a odosielateľom sa spravujú slovenským právom. Ak preprava podlieha ustanoveniam Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave podpísanej v Ženeve 19. mája 1956, majú ustanovenia tohto Dohovoru prednosť pred ustanoveniami týchto Prepravných podmienok, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami Dohovoru.